Vijesti

Ostale vijesti


LICITACIJA

Za prodaju jednog rashodovanog motornog vozila

Na osnovu odluke direktora broj 1-949/21  od 5.10.2021. komisija za licitaciju oglašava

JAVNU LICITACIJU

za prodaju jednog rashodovanog motornog vozila

PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA

 

Predmet javne licitacije je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju sljedećeg vozila:

  1. Teretno motorno vozilo Opel Combo reg. oznaka A24-T-400, 2003. godište, broj motora Y17DTL0075007, broj šasije W0L0XCF2533065187, gorivo dizel, zapremina motora 1686 ccm, snaga motora 48kw, registracija je važila do 5.10.2021. godine.

Početna prodajna cijena je: 1.050,00 KM.

 

Vozilo koje je predmet javne licitacije prodaje ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu. U slučaju da dva ili više ponuđača dostave identičnu cijenu i ponudu, komisija će prihvatiti onu ponudu koja je prva dostavljena.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje vozila svakim radnim danom od 12 do 14 časova od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponude.

Kontakt:

- Miljan Rosuljaš, tel. 066/584-125

- Milorad Jović, tel. 066/584-102

Motorno vozilo se prodaje u viđenom stanju te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Pravo dostavljanja ponuda po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Ponuda treba da sadrži sledeće:

Za pravna lica: tačan naziv i adresu ponuđača, iznos pismeno ponuđene cijene, kopiju rješenja o registraciji i identifikacionog broja o poreskoj registraciji, kontakt telefon, potpis i pečat.

Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte, kontakt telefon, iznos pismeno ponuđene cijene, žiro-tekući račun i naziv banke.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplaćenoj kauciji u iznosu od 5%, odnosno:

  • za vozilo koje je predmet licitacije iznos kaucije je 52,00 KM

 

Uplata se vrši na ime predmetne prodaje, Nova Banka, na žiro račun 555-001-01131000-29.

Komisija će uzeti u razmatranje pisane ponude sa naznakom „Javna licitacija za prodaju rashodovanih motornih vozila – ne otvarati“ koje budu zaprimljene do 12 časova dana 08.11.2021. godine. Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Telrad Net d.o.o. Hase 1, 76300 Bijeljina, ili lično na adresu firme Hase 1, Bijeljina.

Javno otvaranje pisanih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se komisijski dana 08.11.2021. u 13 časova u prostorijama firme. Javnom otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuđači koju su uplatili traženu kauciju.

Sa odabranim ponuđačem, Telrad Net d.o.o. će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornog vozila najkasnije u roku od 7 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđenu cijenu za kupljeno motorno vozilo ponuđač je dužan uplatiti u roku od 3 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, broj računa 555-001-01131000-29 Nova Banka, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina rashodovanog motornih vozila (navesti naziv vozila i registarsku oznaku)“.

Iznos ponuđene kaucije vratiće se onim ponuđačima koji ne budu izabrani najkasnije u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vraćati najpovoljnijem ponuđaču koji, u gore navedenom roku, ne zaključi kupoprodajni ugovor, odnosno odustane od kupovine.

Kupac snosi troškove prepisa vozila.

U roku od 3 dana po uplati, kupac je dužan preuzeti kupljeno rashodovano vozilo i snositi troškove u vezi prometa.

Telrad Net d.o.o. Bijeljina zadržava pravo odbiti sve ponude, obustaviti ili poništiti prodaju motornih vozila po ovom Oglasu sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.