Vijesti

Ostale vijesti


JAVNA LICITACIJA

Za prodaju 3 rashodovana motorna vozila

Na osnovu odluke direktora broj 1-555/20  od 10.06.2020. komisija za licitaciju oglašava

JAVNU LICITACIJU

za prodaju 3 rashodovana motorna vozila

                                                   PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA

Predmet javne licitacije je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijih ponuđača za prodaju sljedećih vozila:

  1. Teretno motorno vozilo Opel Combo reg. oznaka A38-K-324, 2006. godište, broj motora Z17DTH01452440, broj šasije W0L0XCF2563040914, gorivo dizel, zapremina motora 1686 ccm, snaga motora 74kw, registrovano do 13.08.2020.

Početna prodajna cijena je: 700KM

 

  1. Teretno motorno vozilo Opel Combo reg. oznaka T37-A-202, 2007. godište, broj motora Z13DT1634239, broj šasije W0L0XCF2573017536, gorivo dizel, zapremina motora 1248 ccm, snaga motora 51kw, registrovano do 07.02.2021.

Početna prodajna cijena je: 1600KM

 

  1. Putničko motorno vozilo Opel Corsa reg. oznaka A24-T-413, 2004. godište, broj motora Z13DT0250095, broj šasije W0L0XCF6846120239, gorivo dizel, zapremina motora 1248 ccm, snaga motora 51kw, registrovano do 24.08.2020.

Početna prodajna cijena je: 1700KM

 

Vozila koja su predmet javne licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu. U slučaju da 2 ili više ponuđača dostave identičnu cijenu i ponudu za jedno od vozila, komisija će prihvatiti onu ponudu koja je prva dostavljena.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje vozila svakim radnim danom od 12 do 14 časova od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponude.

Kontakt:

-Miljan Rosuljaš, tel. 066/584-125

-Milorad Jović, tel. 066/584-102

Sva motorna vozila se prodaju u viđenom stanju te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Pravo dostavljanja ponuda po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica. Ponuda treba da sadrži sledeće:

Za pravna lica: tačan naziv i adresu ponuđača, iznos pismeno ponuđene cijene, kopiju riješenja o registraciji i identifikacionog broja o poreskoj registraciji, kontakt telefon, potpis i pečat.

Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte, kontakt telefon, iznos pismeno ponuđene cijene, žiro-tekući račun i naziv banke.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplaćenoj kauciji u iznosu od 5%, odnosno:

  • za vozilo pod rednim brojem 1 iznos kaucije je 35KM,
  • za vozilo pod rednim brojem 2 iznos kaucije je 80KM,
  • za vozilo pod rednim brojem 3 iznos kaucije je 85KM .

 

Uplata se vrši na ime predmetne prodaje, Nova Banka, na žiro račun 555-001-0113-1000-29.

Komisija će uzeti u razmatranje pisane ponude sa naznakom „Javna licitacija za prodaju rashodovanih motornih vozila – ne otvarati“ koje budu zaprimljene do 12 časova dana 10.07.2020. Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Telrad Net d.o.o. Hase 1, 76300 Bijeljina, ili lično na adresu firme Hase 1, Bijeljina.

Javno otvaranje pisanih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se komisijski dana 10.07.2020. u 13 časova u prostorijama firme. Javnom otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuđači koju su uplatili traženu kauciju.

Sa odabranim ponuđačem, Telrad Net d.o.o. će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornih vozila najkasnije u roku od 7 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđenu cijenu za kupljeno motorno vozilo ponuđač je dužan uplatiti u roku od 3 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, broj računa 555-001-0113-1000-29 Nova Banka, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina rashodovanog motornih vozila (navesti naziv vozila i registarsku oznaku)“.

Iznos ponuđene kaucije vratiće se onim ponuđačima koji ne budu izabrani najkasnije u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vraćati najpovoljnijem ponuđaču koji u gore navedenom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, odnosno odustane od kupovine.

Kupac snosi troškove prepisa vozila.

U roku od 3 dana po uplati, kupac je dužan preuzeti kupljeno rashodovano vozilo i snositi troškove u vezi prometa.

Telrad Net d.o.o. Bijeljina zadržava pravo odbiti sve ponude, obustaviti ili poništiti prodaju motornih vozila po ovom Oglasu sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.